در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش فیلترها

بارگذاری محصولات بیشتر

ﮔﻮﻧﻴﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﻫﺴت ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻂ ﮐﺸﯽ، ﮐﻨﺘﺮل زواﻳﺎ، ﺑﻌﻀﺎً اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻮل و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎﻣﺪ، ﺗﺨﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺳﻄﻮح و در ﮐﺎرﮔﺎه و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﻮﻧﻴﺎ ﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ: ﮔﻮﻧﻴﺎی دﻗﻴﻖ

( ﮔﻮﻧﻴﺎی ﻣﻮﻳﯽ ) : اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻴﺎ از دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻴﺎﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از آن ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮔﻮﻧﻴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ : ﭘﺎﻳﻪٔ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻴﺎﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪٔ آن در ﺟﻬﺖ ﻃﻮل ﺗﻴﻐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آن را وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

ﮔﻮﻧﻴﺎ ﺗﺎﺷﻮ : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺗﮑﻪ )ﮔﻮﻧﻴﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﺳﺎده( ﻳﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ )ﮔﻮﻧﻴﺎی ﺗﺎﺷﻮ دوﺑﻞ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ و از آن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل زواﻳﺎ از روی ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪٔ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮔﻮﻧﻴﺎ ﻣﺮﮐﺰﻳﺎب : اﻳﻦ ﮔـﻮﻧﻴﺎ ﺑـﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻄﻌﺎت داﻳﺮه ای ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت