در حال نمایش یک نتیجه

نمایش فیلترها

بارگذاری محصولات بیشتر

پایه ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻻزم اﺳﺖ روی پایه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ : اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﺎﻳﻪ ، آﻫﻦ رﺑﺎ، ﮐﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ آﻫﻦ رﺑﺎ،ﻣﻴﻠﻪٔ ﻋﻤﻮدی، ﻣﻴﻠﻪٔ اﻓﻘﯽ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

٭ پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ : اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺒﻞدارد و دارای ﭘﺎﻳﻪٔ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ، ﻣﻴﻠﻪٔ ﻣﻔﺼﻠﯽ، ﭘﻴﭻ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ

٭ پایه اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ : از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﺎﻳﻪٔ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ، ﮐﻠﻴﺪو وﺻﻞ، اﻫﺮم و ﺑﺎداﻣﮏ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪهٔ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﯽ، ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ

٭ پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ ﭼﺪﻧﯽ : اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه دارای ﭘﺎﻳﻪٔ وزﻳﻦ ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ، ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻴﻠﻪ واﺗﺼﺎل ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ

٭ پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ ﺷﻴﺎردار : اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪٔ آن دارای ﺷﻴﺎرT ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و ﻣﻴﻠﻪٔ ﻋﻤﻮدی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل آن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮد

٭ پایه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ : اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه از ﻣﻴﺰ ﻣﺠﻬّﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻓﻠﺰی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮارﻗﻄﻌﻪٔ ﮐﺎر، ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ

٭ پایه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺷﻴﺎردار : اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪٔ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﻟﺮزشو ارﺗﻌﺎش اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه از ﭘﺎﻳﻪٔ ﻣﺠﻬّﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ، ﺳﺘﻮن و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ

٭ پایه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ : اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮد از آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮده و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮواوژی و ﮐﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه از ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ، ﺳﺘﻮن و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت