پایه ساعت مگنتی 80 کیلویی آسیمتو کد 0-11-601

پایه ساعت مگنتی خرطومی 80 کیلویی
ویژگی های محصول:
 • مناسب برای اندیکاتورهای:سایز 3/8 و 8 میلیمتر
 • با قابلیت:انعطاف پذیری
 • دارای سوییچ:خاموش وروشن
 • دارای:خدمات پس از فروش و قطعات
 • طراحی:آلمان
 • ضمانت:کالیبراسیون
 • ساخت:هنگ کنگ
 • طول محصول:360 میلیمتر
 • کد محصول:601-11-0

تماس بگیرید!

 • تضمین بهترین قیمت بازار
 • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
 • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
 • اصالت کالاها از برترین برندها
 • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

,پایه ساعت مگنتی 80 کیلویی خرطومی آسیمتو کد 0-11-601

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻻزم اﺳﺖ روی پایه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ : اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﺎﻳﻪ ، آﻫﻦ رﺑﺎ، ﮐﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ آﻫﻦ رﺑﺎ،ﻣﻴﻠﻪٔ ﻋﻤﻮدی، ﻣﻴﻠﻪٔ اﻓﻘﯽ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ : اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺒﻞدارد و دارای ﭘﺎﻳﻪٔ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ، ﻣﻴﻠﻪٔ ﻣﻔﺼﻠﯽ، ﭘﻴﭻ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ

پایه اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ : از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﺎﻳﻪٔ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ، ﮐﻠﻴﺪو وﺻﻞ، اﻫﺮم و ﺑﺎداﻣﮏ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪهٔ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﯽ، ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ

 پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ ﭼﺪﻧﯽ : اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه دارای ﭘﺎﻳﻪٔ وزﻳﻦ ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ، ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻴﻠﻪ واﺗﺼﺎل ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ

پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ ﺷﻴﺎردار : اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪٔ آن دارای ﺷﻴﺎرT ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و ﻣﻴﻠﻪٔ ﻋﻤﻮدی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل آن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮد

پایه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ : اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه از ﻣﻴﺰ ﻣﺠﻬّﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻓﻠﺰی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮارﻗﻄﻌﻪٔ ﮐﺎر، ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ

پایه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺷﻴﺎردار : اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪٔ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﻟﺮزشو ارﺗﻌﺎش اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه از ﭘﺎﻳﻪٔ ﻣﺠﻬّﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ، ﺳﺘﻮن و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ

پایه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ : اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮد از آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮده و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮواوژی و ﮐﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه از ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ، ﺳﺘﻮن و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایه ساعت مگنتی 80 کیلویی آسیمتو کد 0-11-601”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت