اطلاعیه شرکت ملی پست ایران :
در صورت ثبت سفارش تا تاریخ 25 اسفندماه، بسته شما قبل از تعطیلات عید به دستتان خواهد رسید. تحویل سفارش های ثبت شده پس از تاریخ 25 اسفندماه، به بعد از تعطیلات فروردین موکول خواهد شد.

پایه ساعت مگنتی ۸۰ کیلویی آسیمتو کد ۰-۱۱-۶۰۱

پایه ساعت مگنتی خرطومی 80 کیلویی
ویژگی های محصول:
 • مناسب برای اندیکاتورهای:سایز 3/8 و 8 میلیمتر
 • با قابلیت:انعطاف پذیری
 • دارای سوییچ:خاموش وروشن
 • دارای:خدمات پس از فروش و قطعات
 • طراحی:آلمان
 • ضمانت:کالیبراسیون
 • ساخت:هنگ کنگ
 • طول محصول:360 میلیمتر
 • کد محصول:601-11-0
 • تضمین بهترین قیمت بازار
 • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
 • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
 • اصالت کالاها از برترین برندها
 • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

تماس بگیرید!

,پایه ساعت مگنتی ۸۰ کیلویی خرطومی آسیمتو کد ۰-۱۱-۶۰۱

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻻزم اﺳﺖ روی پایه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ : اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﺎﻳﻪ ، آﻫﻦ رﺑﺎ، ﮐﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ آﻫﻦ رﺑﺎ،ﻣﻴﻠﻪٔ ﻋﻤﻮدی، ﻣﻴﻠﻪٔ اﻓﻘﯽ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ : اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺒﻞدارد و دارای ﭘﺎﻳﻪٔ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ، ﻣﻴﻠﻪٔ ﻣﻔﺼﻠﯽ، ﭘﻴﭻ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ

پایه اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ : از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﺎﻳﻪٔ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ، ﮐﻠﻴﺪو وﺻﻞ، اﻫﺮم و ﺑﺎداﻣﮏ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪهٔ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﯽ، ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ

 پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ ﭼﺪﻧﯽ : اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه دارای ﭘﺎﻳﻪٔ وزﻳﻦ ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ، ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻴﻠﻪ واﺗﺼﺎل ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ

پایه ﻣﻴﻠﻪ ای ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ ﺷﻴﺎردار : اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪٔ آن دارای ﺷﻴﺎرT ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و ﻣﻴﻠﻪٔ ﻋﻤﻮدی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل آن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮد

پایه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ : اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه از ﻣﻴﺰ ﻣﺠﻬّﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻓﻠﺰی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮارﻗﻄﻌﻪٔ ﮐﺎر، ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ

پایه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺷﻴﺎردار : اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪٔ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﻟﺮزشو ارﺗﻌﺎش اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه از ﭘﺎﻳﻪٔ ﻣﺠﻬّﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ، ﺳﺘﻮن و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهٔ ﺳﺎﻋﺖ

پایه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ : اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮد از آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮده و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮواوژی و ﮐﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه از ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ، ﺳﺘﻮن و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایه ساعت مگنتی ۸۰ کیلویی آسیمتو کد ۰-۱۱-۶۰۱”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت