مغار تخت سایز 10 مارک استنداندسانز

مغار تخت نوک شیب دارسایز 10 مارک استنداند سانز هند
ویژگی های محصول:
  • سایز:10 میلیمتر
  • دارای:دسته پلاستیکی
  • ساخته شده از:کربن وکروم وانادیوم به صورت یک تکه
  • برند:STAND AND SONS
  • ساخت:کشور هند
  • تضمین بهترین قیمت بازار
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
  • اصالت کالاها از برترین برندها
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

مغار تخت سایز 10 مارک استنداند سانزهند کد فنی JN-233

ﺷــــــــــﺮﮐﺖ Sons and Nath Jagan ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع رﻧﺪه و ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﺠﺎري ﭼﻮب ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي NO.1 STANDAS و1 NO. CHAND ﻣﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ.اﯾﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ در ﺳــــﺎل 1961 ﺗﻮﺳــــــﻂ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺧﻮد، ﻣﺮﺣﻮم Dhiman Nath Jagan Shri در روﺳـــــــﺘﺎي Sanaur در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﺗﺎﻟﯿﺎ، ﭘﻨﺠﺎب )ﻫﻨﺪ( ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺗﺎﻟﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪ وﻫﻢ اﮐﻨﻮن، ﺷـﺮﮐﺖ داراي ﺳــﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺷــﻬﺮ ﭘﺎﺗﺎﻟﯿﺎي ﭘﻨﺠﺎب )ﻫﻨﺪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن و ﺑﻪ روزي دارد. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزرﺳﯽ آن ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺼـــــﻮﻻت

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﻧﺠﺎران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از 18 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰار ﻧﺠﺎري ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ رﻧﺞ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺴــﺘﺮش داده اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ رﻧﺪه ﻫﺎي ﭼﻮب، آﻻت ﭼﻮب، رﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮي، اﻧﻮاع ﻣﻐﺎر ﻫﺎ، ﺗﯿﻐﭽﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺪرﺗﯽ و ﺳــﻮﻫﺎن ﻫﺎي دﻧﺒﺎﻟﻪ

ﺑﺎرﯾﮏ و ﻏﯿﺮه. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺮ روي ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺖ اﺑﺰار آﻻﺗﭽﻮب ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب و ﻓﻮﻻدﻫﺎي درﺟﻪ اول و ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺑﺰار، ﺗﺴــــﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ روي آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺷــــــــﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ داراي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ذوب و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ، ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺰار ﺑﻪ روز وﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي دارد ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ را داراﺳﺖ. دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻي ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺤﺼـــــﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻀـــــﻤﯿﻦ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ. ﻗﺴــﻤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ اﺧﺘﺼـــﺎص داده ﺷﺪه

اﺳﺖ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺤﺼــــــﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ را ﮔﺴـــــــﺘﺮش دﻫﺪ و ﻧﯿﺎزﻧﺠﺎران را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴــﺘﺮده اي از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻫﻨﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺸـــﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ و ﻓﺪاﮐﺎري ﺗﻤﺎم اﻋﻀــﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي

و ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مغار تخت سایز 10 مارک استنداندسانز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت