مغار تخت سایز ۱۰ مارک استنداندسانز

مغار تخت نوک شیب دارسایز 10 مارک استنداند سانز هند
ویژگی های محصول:
  • سایز:10 میلیمتر
  • دارای:دسته پلاستیکی
  • ساخته شده از:کربن وکروم وانادیوم به صورت یک تکه
  • برند:STAND AND SONS
  • ساخت:کشور هند
  • تضمین بهترین قیمت بازار
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
  • اصالت کالاها از برترین برندها
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

تماس بگیرید!

مغار تخت سایز ۱۰ مارک استنداند سانزهند کد فنی JN-233

ﺷــــــــــﺮﮐﺖ Sons and Nath Jagan ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع رﻧﺪه و ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﻧﺠﺎری ﭼﻮب ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی NO.1 STANDAS و۱ NO. CHAND ﻣﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ.اﯾﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ در ﺳــــﺎل ۱۹۶۱ ﺗﻮﺳــــــﻂ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺧﻮد، ﻣﺮﺣﻮم Dhiman Nath Jagan Shri در روﺳـــــــﺘﺎی Sanaur در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﺗﺎﻟﯿﺎ، ﭘﻨﺠﺎب )ﻫﻨﺪ( ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺗﺎﻟﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪ وﻫﻢ اﮐﻨﻮن، ﺷـﺮﮐﺖ دارای ﺳــﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷــﻬﺮ ﭘﺎﺗﺎﻟﯿﺎی ﭘﻨﺠﺎب )ﻫﻨﺪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن و ﺑﻪ روزی دارد. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزرﺳﯽ آن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼـــــﻮﻻت

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﻧﺠﺎران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از ۱۸ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰار ﻧﺠﺎری ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ رﻧﺞ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺴــﺘﺮش داده اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ رﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﻮب، آﻻت ﭼﻮب، رﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی، اﻧﻮاع ﻣﻐﺎر ﻫﺎ، ﺗﯿﻐﭽﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﯽ و ﺳــﻮﻫﺎن ﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ

ﺑﺎرﯾﮏ و ﻏﯿﺮه. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺮ روی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺖ اﺑﺰار آﻻﺗﭽﻮب ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب و ﻓﻮﻻدﻫﺎی درﺟﻪ اول و ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺑﺰار، ﺗﺴــــﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺷــــــــﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دارای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ذوب و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ، ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺰار ﺑﻪ روز وﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارد ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را داراﺳﺖ. دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺤﺼـــــﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻀـــــﻤﯿﻦ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ. ﻗﺴــﻤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ اﺧﺘﺼـــﺎص داده ﺷﺪه

اﺳﺖ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺤﺼــــــﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ را ﮔﺴـــــــﺘﺮش دﻫﺪ و ﻧﯿﺎزﻧﺠﺎران را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴــﺘﺮده ای از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻫﻨﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺸـــﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ و ﻓﺪاﮐﺎری ﺗﻤﺎم اﻋﻀــﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای

و ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مغار تخت سایز ۱۰ مارک استنداندسانز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت